ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

Przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych regulują zapisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602). Zgodnie z w/w ustawą:

pojazdem nienormatywnym określa się pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

Ruch pojazdów nienormatywnych jest dozwolony pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii (określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy), wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ zarządzający ruchem. W przypadku dróg powiatowych oraz gminnych (w granicach powiatu rybnickiego) Dyrektor ZDIR Powiatu Rybnickiego wydaje w imieniu Starosty jako organu zarządzającego ruchem, stosowne zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych dla kategorii I i II.

UWAGA:
Organ zarządzający ruchem nie wydaje innych zgód i zezwoleń na przejazd pojazdów, aniżeli określone w ustawie.

W przypadku pojazdów innych niż pojazdy nienormatywne, użytkownik pojazdu może zwrócić się do zarządcy danej drogi (w przypadku dróg gminnych: Wójt/Burmistrz) z wnioskiem o wyrażenie zgody i pozytywne zaopiniowanie zmiany organizacji ruchu, umożliwiającej przejazd pojazdu po drodze. Dopiero stosowna opinia zarządcy tej drogi oraz właściwej jednostki komendy Policji, uprawnia organ zarządzający ruchem do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

W przypadku większej ilości bądź grupy pojazdów sugeruję się, aby zarządca drogi rozważył wprowadzenie odpowiedniego oznakowania, umożliwiającego przejazd całej grupie pojazdów np. oznakowanie drogi znakiem B-18 z tabliczką „Nie dotyczy posiadaczy zezwoleń”. Takie rozwiązanie usprawni możliwość poruszania się większej grupie pojazdów po danej drodze, w oparciu o uprzednią pisemną zgodę zarządcy tej drogi.