Informacja dot. umieszczania luster w pasie drogowym

Zarząd Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego informuje, iż umieszczanie luster drogowych znajdujących się w rejonie skrzyżowań dróg powiatowych z innymi drogami powiatowymi lub gminnymi, ustawia Zarządca Drogi na wniosek strony zainteresowanej – jeżeli istnieje zasadność takiego wniosku. Dalsza procedura wymaga opracowania projektu stałej organizacji ruchu i jego zaopiniowania przez Komendę Powiatową Policji oraz zatwierdzenia przez tutejszy Organ. Pozytywna opinia w przedmiocie sprawy, stanowi podstawę do umieszczenia lustra drogowego w pasie drogi powiatowej.

Informujemy również, iż w przypadkach, jeżeli lustro ma służyć pomocą kierowcom włączającym się do ruchu z posesji prywatnych, montaż takiego lustra należy do właściciela terenu, do którego prowadzi zjazd. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) utrzymanie zjazdów z drogi publicznej należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi lub jej użytkownika. Mając na uwadze definicję pojęcia utrzymania drogi, zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych, należy stwierdzić, że utrzymywanie zjazdu polega na „ wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”. Tym samym, analogicznie, instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (a do takich zalicza się lustra drogowe), należy do obowiązków właściciela parceli, do której urządzony jest zjazd. Zgodnie z powyższą interpretacją, w przypadku chęci realizacji takiego zamierzenia, wnioskodawca powinien zwrócić się do tutejszego Organu, celem wydania parametrów określających sposób montażu lustra w pasie drogowym, a następnie przedstawić projekt stałej organizacji ruchu zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji oraz zatwierdzony przez tutejszy Organ. Cała procedura odbywa się własnym staraniem wnioskodawcy i na własny koszt, łącznie z zakupem i montażem lustra.