Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej nr 7806S ulicy Szerockiej w Świerklanach.(ZP-SD/21DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest : Remont drogi powiatowej nr 7806S ulicy Szerockiej w Świerklanach, od skrzyżowania z ulicą Boryńską do granicy z m. Jastrzębie Zdrój. Długość odcinka 1,668 km.


1. Remont drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+466 długości 1,466 km obejmuje:
- rozbiórkę obustronnych chodników (nawierzchni, krawężników, obrzeży), rozbiórkę wjazdów do bram na długości
do granicy pasa drogowego, frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni na całej szerokości i długości na średnią głębokość
8 cm, demontaż studzienek ściekowych i przykanalików z rur betonowych;
- wykonanie koryta szerokości 1,70-2,20 m dla poszerzenia jezdni na głębokość 60 cm, z wyprofilowaniem i zagęszczeniem;
- wzmocnienie podłoża naturalnego poprzez wykonanie warstwy grubości 20 cm z mieszanki popiołowo-żużlowej;
- wykonanie podbudowy zasadniczej dwuwarstwowej z mieszanki niezwiązanej (warstwa dolna grubości 25 cm z kruszywa
0/63 mm i warstwa górna grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 mm);
- wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11;
- zabezpieczenie nawierzchni przed spękaniami odbitymi geosiatką;
- ułożenie dwóch warstw nawierzchni grubości 2x5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie dolnej AC16W i i górnej
AC11S;
- montaż studzienek ściekowych Ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikami z rur PVC-U Ø 20 cm,
- wykonanie lewostronnego chodnika szerokości 1,50 m i prawostronnego szerokości 1,80 m z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm, obramowane od strony jezdni krawężnikiem ulicznym kamiennym 15x30 cm posadowionym na ławie betonowej z betonu C12/15 o wydatku 0,083 m3/mb, a od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej C12/15 o wydatku 0,061 m3/mb,
- dostosowanie wysokościowe wjazdów indywidualnych i publicznych do zmienionej niwelety krawędzi chodnika lub drogi,
poprzez przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej z uprzednim wyrównaniem podbudowy a w przypadku nawierzchni
bitumicznej, wyrównaniu lub ułożeniu nowej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, dodatkowo na granicy pasa
drogowego zostanie ustawiony krawężnik betonowy wtopiony, zaś krawędzie boczne zjazdów umocnione obrzeżem betonowym. Również projektowany chodnik od strony granicy pasa drogowego zostanie umocniony obrzeżem betonowym 8x30 cm, Wszystkie obrzeża posadowione będą na ławie betonowej.
- ustawienie poręczy ochronnych przy przepuście drogowym;

2. Remont drogi na odcinku od km 1+484,8 do km 1+667,7 długości 0,182,9 km obejmuje:
rozbiórkę zjazdów na długości do granicy pasa drogowego, frezowanie nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni
o zmiennej głębokości ;
- wykonanie koryta szerokości 1,70-2,20 m dla poszerzenia jezdni na głębokość 60 cm, z wyprofilowaniem i zagęszczeniem;
- wzmocnienie podłoża naturalnego poprzez wykonanie warstwy grubości 20 cm z mieszanki popiołowo-żużlowej;
- wykonanie podbudowy zasadniczej dwuwarstwowej z mieszanki niezwiązanej (warstwa dolna grubości 25 cm z kruszywa 0/63 mm i warstwa górna grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 mm);
- wykonaniu warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W;
- zabezpieczenie nawierzchni przed spękaniami odbitymi geosiatką;
- ułożenie dwóch warstw nawierzchni grubości 2x5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie dolnej AC16W i i górnej AC11S;
- utwardzenie prawostronnego pobocza szerokości 1,50 m destruktem warstwą grubości 10 cm;
- przebudowę zjazdów z płyt żelbetowych na bitumiczne z równoczesną zmianą szerokości;
- umocnienie dna rowu prefabrykowanymi ściekami drogowymi a przylegające skarpy na wysokość 40 cm płytami betonowymi
ażurowymi;

3. Dla całego odcinka drogi km 0+000-1+667,7 projektuje się:
- regulację wysokościową zaworów wodnych, studzienek telekomunikacyjnych, hydrantów;
- odnowę i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego z lokalizacją jak w projekcie organizacji ruchu;

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/21dp/16ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek630 kB3422016-07-26 12:162016-07-26 12:16
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/21dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek554 kB5062016-07-26 12:162016-07-26 12:16
Pobierz plik (Zalaczniki do SIWZ - edytowalne.doc)zpsd/21dp/16zalacznikidosiwzZalaczniki do siwz -wersja edytowalnaLidia Pawliczek113 kB3502016-07-26 12:202016-07-26 12:20
Pobierz plik (Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/21dp/16ipwuIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek301 kB3662016-07-26 12:212016-07-26 12:21
Pobierz plik (01. Orientacja 1-25000.pdf)zpsd/21dp/16orientacjaProjekt - Plan orientacyjnyLidia Pawliczek3624 kB4552016-07-26 12:222016-07-26 12:22
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa- cz. rysunkowa.zip)zpsd/21dp/16dokumentacjarysunkowaDokumentacja projektowa czesc rysunkowa Lidia Pawliczek2503 kB6092016-07-26 12:242016-07-26 12:24
Pobierz plik (Przedmiar robót, tabele.zip)zpsd/21dp/16przedmiartabeleProjekt -przedmiar robót,część opisowaLidia Pawliczek6397 kB7842016-07-26 12:272016-07-26 12:27
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne cz. 1.zip)zpsd/21dp/16stwiorcz1Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część 1Lidia Pawliczek149 kB3912016-07-26 13:092016-07-26 13:09
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne cz. 2.zip)zpsd/21dp/16stwiorcz2Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część 2Lidia Pawliczek245 kB3642016-07-26 13:102016-07-26 13:10
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne cz. 3.zip)zpsd/21dp/16stwiorcz3Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część 3Lidia Pawliczek108 kB3552016-07-26 13:132016-07-26 13:13
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne cz. 4.zip)zpsd/21dp/16stwiorcz4Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót część 4Lidia Pawliczek305 kB3962016-07-26 13:272016-07-26 13:27
Pobierz plik (06. Docelowa organizacja ruchu 1-1000.pdf)zpsd/21dp/16docelowaorgruchuDokumentacja projektowa -docelowa organizacja ruchuLidia Pawliczek173 kB4852016-07-26 13:432016-07-26 13:43
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.PDF)zpsd/21dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania Wykonawców Lidia Pawliczek159 kB3372016-08-05 09:382016-08-05 09:38
Pobierz plik (Poprawiony Zał. Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/21dp/16poprawionyzal8Poprawiony zał. nr 8 do SIWZ- Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek292 kB5512016-08-05 09:392016-08-05 09:39
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty.PDF)zpsd/21dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek364 kB3682016-08-19 12:532016-08-19 12:53