Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej nr 5341S ulicy Prostej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko.(ZP-SD/15DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest :Remont drogi powiatowej nr 5341S ulicy Prostej w Czerwionce Leszczynach
(od skrzyżowania z DP 5343S km umowny 0+000 do posesji nr 5 km umowny 0+220) , długości 0,220 km wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ornontowicką .


Zakres remontu obejmuje:
a) remont jezdni na odcinku od km 0+038-0+220 polegający na:
- rozbiórce istniejącej konstrukcji jezdni (łączna grubość warstw bitumicznych - 14 cm, podudowy z żużla
czarnego grubości 12 cm, na podłożu zaliczonym do kategorii G4), odpowiadającej natężeniu ruchem KR1;
- wykonaniu koryta na głębokość 57 cm, wyprofilowaniu i zagęszczeniu, wzmocnieniu podłoża geosyntetykiem;
- wykonaniu podbudowy pomocniczej dwuwarstwowej z mieszanki niezwiązanej (warstwa dolna grubości 25 cm
z kruszywa 0/63 mm i warstwa górna grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 mm);
- wykonaniu podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z mieszanki związanej lepiszczem AC22P i ułożeniu dwóch
warstw nawierzchni grubości 2x5 cm z mieszanki związanej lepiszczem AC16W i AC11S;
b) wykonanie pasa postojowego po stronie prawej na odcinku od km 0+045 do 0+150,9 i 0+168 do 0+191,8 wraz z skosami 1:2, o szerokości 2,50 m z konstrukcją nawierzchni jak dla jezdni.
c) wykonanie chodnika po stronie prawej na odcinku od km 0+000 do 0+220 szerokości deptaka 1,25 m, z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwiązanej (kruszywo 0/31,5 mm), grubości 20 cm,
d) montaż kanalizacji deszczowej w miejsce dotychczasowego rowu otwartego na odcinku od km 0+063,8 do 0+214 długości 150,2 m; kanał z rur PVC-U Ø315 mm, przykanaliki z rur PVC-U Ø200 mm ułożone na podsypce piaskowej grubości 15 cm, studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych Ø100 cm w ilości 4 szt,. i studzienki ściekowe z osadnikiem prefabrykowane betonowe Ø50 cm w ilości 12 szt.;
e) regulację wysokościową 1 szt. studzienki ściekowej i 10 szt. zaworów wodnych, 1 szt. studzienki telekomunikacyjnej,
2 szt. hydrantów;
f) dostosowanie wysokościowe zjazdów indywidualnych i publicznych do zmienionej niwelety krawędzi drogi, poprzez wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową w przypadku nawierzchni bitumicznych, oraz przebrukowanie z uprzednim wyrównaniem podbudowy w przypadku nawierzchni z kostki lub płyt betonowych, natomiast zjazdy o nawierzchni gruntowej zostaną utwardzone warstwą destruktu grubości 15 cm.
g) na krawędzi jezdni lub pasa postojowego po prawej stronie projektuje się ustawić krawężnik kamienny uliczny 15/30 cm posadowiony na ławie betonowej, a po lewej stronie i na wjazdach do bram krawężnik kamienny najazdowy 15x25 cm posadowiony na ławie betonowej. Na zjazdach o nawierzchni ulepszonej (z kostki, płyt betonowych itp) dodatkowo na granicy pasa drogowego zostanie ustawiony krawężnik betonowy wtopiony, zaś krawędzie boczne zjazdów umocni się obrzeżem betonowym. Również projektowany chodnik od strony granicy pasa drogowego zostanie umocniony obrzeżem betonowym 8x30 cm, Wszystkie obrzeża posadowione będą na ławie betonowej.
h) odnowę oznakowania poziomego i pionowego,
i) ustawienie poręczy ochronnych przy wyjściu ze szkoły

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/15dp/16ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek618 kB2662016-06-22 11:472016-06-22 11:47
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/15dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zal. 1-7Lidia Pawliczek536 kB3392016-06-22 11:482016-06-22 11:48
Pobierz plik (SIWZ-wersja edytowalna.doc)zpsd/15dp/16siwzzalacznikiedytowalneSIWZ załączniki edytowalneLidia Pawliczek113 kB2582016-06-22 11:492016-06-22 11:49
Pobierz plik (Przedmiar robót.zip)zpsd/15dp/16przedmiarrobotPrzedmiar robótLidia Pawliczek4165 kB7832016-06-22 11:512016-06-22 11:51
Pobierz plik (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip)zpsd/15dp/16stwiorSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek3320 kB6142016-06-22 11:532016-06-22 11:53
Pobierz plik (01. Orientacja.pdf)zpsd/15dp/16orientacjaProjekt - Plan orientacyjnyLidia Pawliczek188 kB2722016-06-22 11:542016-06-22 11:54
Pobierz plik (02. Plan zagospodarowania terenu 1-500.pdf)zpsd/15dp/16planzagospodarowaniaProjekt-plan zagospodarowaniaLidia Pawliczek1377 kB2892016-06-22 11:552016-06-22 11:55
Pobierz plik (03. Profil podłużny 1-500_50.pdf)zpsd/15dp/16profilpodluznyProjekt-profil podłuznyLidia Pawliczek110 kB2692016-06-22 11:562016-06-22 11:56
Pobierz plik (04. Przekroje poprzeczne 1-100.pdf)zpsd/15dp/16przekrojepoprzeczneProjekt - przekroje poprzeczneLidia Pawliczek96 kB2722016-06-22 11:582016-06-22 11:58
Pobierz plik (05. Przekroje typowe 1_25.pdf)zpsd/15dp/16przekrojetypoweProjekt - przekroje typoweLidia Pawliczek120 kB2642016-06-22 11:592016-06-22 11:59
Pobierz plik (01. Część opisowa.pdf)zpsd/15dp/16opistechnicznyProjekt -część opisowaLidia Pawliczek223 kB2702016-06-22 12:002016-06-22 12:02
Pobierz plik (Projekt stałej organizacji ruchu.pdf)zpsd/15dp/16projektorganizacjiProjekt stałej organizacji ruchuLidia Pawliczek76 kB2752016-06-22 12:012016-06-22 12:01
Pobierz plik (Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/15dp/16istotnepostanowieniaumowyIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek298 kB2592016-06-22 12:042016-06-22 12:04
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.PDF)zpsd/15dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek245 kB2562016-07-05 12:412016-07-05 12:41
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/15dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek322 kB3282016-07-11 14:412016-07-11 14:41