Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania (ZP-SD/10DW-DP/19)

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania
Zadanie 1 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych
Zadanie 2 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich
Zadanie 3 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych oraz sporządzenie operatu szacunkowego
Zadanie 4 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz sporządzenie operatu szacunkowego

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłosz.o zamówieniu.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz7292 kB312019-05-22 12:592019-05-22 12:59
Pobierz plik (Ogłosz. o zmianie ogłosz..pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDanuta Warsiewicz3264 kB212019-05-22 13:002019-05-22 13:00
Pobierz plik (SIWZ z 22.05.2019.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz16951 kB332019-05-22 13:012019-05-22 13:01
Pobierz plik (Załączniki nr 1a-2d.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 1-2Danuta Warsiewicz152 kB272019-05-22 13:052019-05-22 13:05
Pobierz plik (Załączniki nr 3-8a.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załączniki 3-8Danuta Warsiewicz121 kB222019-05-22 13:062019-05-22 13:06
Pobierz plik (Załączniki nr 9a-9d SPEC. TECHN.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 9Danuta Warsiewicz203 kB202019-05-22 13:072019-05-22 13:07
Pobierz plik (Załączniki nr 10a-10d IPWU.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 10Danuta Warsiewicz124 kB222019-05-22 13:082019-05-22 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Wykaz dróg powiatowych.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg powiatowychDanuta Warsiewicz19 kB252019-05-22 13:122019-05-22 13:12
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz dróg wojewódzkich.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg wojewódzkichDanuta Warsiewicz16 kB272019-05-22 13:132019-05-22 13:13
Pobierz plik (Załącznik nr 13 - Mapa dróg.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Mapa drógDanuta Warsiewicz13359 kB232019-05-22 13:142019-05-22 13:14
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie ofert.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert Danuta Warsiewicz1232 kB282019-05-30 13:242019-05-30 13:25
Pobierz plik (Unieważnienie cz.postęp..pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Unieważnienie części postępowania: zadania 3 i 4Danuta Warsiewicz357 kB122019-06-07 11:422019-06-07 11:42
Pobierz plik (Inform.o wyborze oferty.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDanuta Warsiewicz793 kB152019-06-11 14:042019-06-11 14:04

Remont drogi powiatowej 5601S na odcinku w Suminie.(ZP-SD/11DP/19)

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 342m, od przejazdu kolejowego (przyjęty w dokumentacji km 0+342) do skrzyżowania z drogą powiatową 5608S (przyjęty w dokumentacji km 0+000).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówienie.pdf)zpsd11dpogloszenie o zamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek4515 kB392019-05-22 12:392019-05-22 12:39
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd11dpsiwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1174 kB452019-05-22 12:402019-05-22 12:40
Pobierz plik (Załączniki 1-7.zip)zpsd11dpzalaczniki1-7Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek81 kB302019-05-22 12:412019-05-22 12:41
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU .pdf)zpsd11dpipwuZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek774 kB342019-05-22 12:422019-05-22 12:42
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokumentacja projektowa.zip)zpsd11dpdokumentacjaprojektowaZał. Nr 9 Dokumentacja projektowaLidia Pawliczek2069 kB542019-05-22 12:432019-05-22 12:43
Pobierz plik (Zal. Nr 10 STWiOR.zip)zpsd11dpstwiorZał. Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru RobótLidia Pawliczek5835 kB312019-05-22 12:442019-05-22 12:46
Pobierz plik (ZaL. Nr 11 Przedmiar robót.zip)zpsd11dpprzedmiarrobótZał. Nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek6668 kB532019-05-22 12:452019-05-22 12:45
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd11dpzestawienieofertZestawienie złozonych ofertLidia Pawliczek198 kB372019-06-07 11:142019-06-07 11:14
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd11dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek236 kB22019-06-18 08:232019-06-18 08:23
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd11dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek236 kB22019-06-18 08:232019-06-18 08:23

Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż punktowych elementów odblaskowych w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/9DW-DP/19)

1. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia realizowane będą w dwóch etapach:
a) Etap I – obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego na całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowanie poziome (za wyjątkiem odcinków dróg przeznaczonych do remontu) zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj. Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny. Termin wykonania etapu I określono maksymalnie na 30 dni od daty podpisania umowy. Wstępny zakres robót związany z wykonaniem Etapu I obejmuje odnowę cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych w ilości około 19000 m2.
b) Etap II – obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich na podstawie doraźnych pisemnych zleceń. W ramach etapu II wykonywane będą m. in. wykonanie oznakowania na wyremontowanych odcinkach dróg, wykonanie oznakowania poziomego na podstawie projektów zmiany organizacji ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych, usuniecie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego. Terminy wykonywania zleceń będą określane każdorazowo przez Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie licząc od dnia przekazania zlecenia do realizacji Wykonawcy, chyba że Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi inny termin. Prace w ramach etapu II będą wykonywane w okresie od podpisania umowy do 30.11.2019 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie: cienkowarstwowe oznakowanie poziome dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych, grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne z zastosowaniem kulek szklanych (kolor biały, czerwony, niebieski), bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego, montaż punktowych elementów odblaskowych, aluminiowych z trzpieniem, o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym i jednobarwnym, montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych wielokierunkowych w kolorze białym o średnicy 102 mm.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera formularz przedmiaru robót (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ (w formularzu przedmiaru robót) ilości robót są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż w SIWZ, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Wymagania wobec materiałów określa specyfikacja techniczna wymagań ogólnych (Załącznik nr 8a do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg powiatowych (Załącznik nr 8b do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg wojewódzkich (Załącznik nr 8c do SIWZ).
5. Określa się następujące minimalne okresy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty:
a) 12 miesięcy w przypadku wykonania odnowy oznakowania cienkowarstwowego dróg powiatowych
b) 24 miesiące w przypadku wykonania odnowy oznakowania cienkowarstwowego dróg wojewódzkich
c) 36 miesięcy w przypadku oznakowania grubowarstwowego i punktowych elementów odblaskowych.
6. Wykonawca na własny koszt obowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.).
7. Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik stanowi Załączniki nr 9 do SIWZ, wykaz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik stanowi Załączniki nr 10 do SIWZ,' mapę dróg stanowi Załączniki nr 11 do SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).
9. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
10. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z montażem, uzupełnieniem oraz wymianą oznakowania pionowego. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7 do SIWZ.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd9dwdp19 ogłoszenieOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak132 kB342019-04-26 12:342019-04-26 12:34
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd9dwdp19 specyfikacjaSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaBeata Stańczak238 kB432019-04-26 12:412019-04-26 12:41
Pobierz plik (Załączniki.zip)zpsd9dwdp19 załącznikiZałączniki od 1 do 7Beata Stańczak243 kB492019-04-26 12:442019-04-26 12:44
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.zip)zpsd9dwdp19 specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczneBeata Stańczak291 kB302019-04-26 12:462019-04-26 12:46
Pobierz plik (ZAŁ. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych.doc)zpsd9dwdp19 wykaz dróg powiatowychWykaz dróg powiatowychBeata Stańczak296 kB252019-04-26 12:472019-04-26 12:47
Pobierz plik (ZAŁ. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich.doc)zpsd9dwdp19 wykaz dróg wojewódzkichWykaz dróg wojewódzkichBeata Stańczak38 kB282019-04-26 12:482019-04-26 12:48
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa dróg.pdf)zpsd9dwdp19 mapa drógMapa drógBeata Stańczak13359 kB302019-04-26 12:492019-04-26 12:49
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd9dwdp19 zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak12690 kB442019-05-13 12:442019-05-13 12:44
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd9dwdp19 informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyBeata Stańczak476 kB192019-05-23 09:202019-05-23 09:22

ZP-SD/8DP/19 Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:" Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku
w Adamowicach i Bogunicach", obejmująca:

1.1 Wykonanie poszerzenia jezdni i bitumicznego pasa ruchu, poprzez wykonanie dwuwarstwowej
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej w warstwie dolnej grubości 25 cm z kruszywa
0/63 mm i warstwie górnej grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 mm oraz wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, grubości 5 cm;

1.2 Na całym odcinku od km 0+000÷3+022 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej
szerokości i długości a następnie wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy przez ułożenie geosyntetyku na całej powierzchni jezdni (21661m2) i ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grubości 6 cm (21661m2) oraz ułożenie warstwy ścieralnej
z mieszanki mineralno-asfaltowej przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego polimerami z AC11S, grubości 4 cm (21324m2);

1.3 Przebudowę chodnika z dostosowaniem do szerokości 2,0m o pow. 993 m2;

1.4 Dostosowanie wysokościowe skrzyżowań, zjazdów i wjazdów do bram do zmienionej niwelety
krawędzi jezdni lub chodnika;
1.5 Przebudowę uszkodzonych i niedrożnych urządzeń kanalizacji deszczowej (kanału z rur PVC-U fi 400 i 500 mm o łącznej długości 669 m, studni rewizyjnych fi 100 cm w ilości 16 szt., przykanalika z rur PVC-U fi 200 mm o długości 145 m, i studzienek ściekowych z osadnikiem w ilości 26 szt);

1.6 Odtworzenie rowów otwartych na odcinku od km 0+630 do km 2+975 po stronie lewej i do km 2+947 po stronie prawej. Dla rowów o spadku podłużnym do 3,0% przewidziano umocnienie poprzez humusowanie i obsianie, o spadku 3,0÷4,0% umocnienie darnią na płask do wysokości 40 cm, 4,0÷6,0% umocnienie dna ściekami betonowymi a skarpy do wysokości 40 cm płytami betonowymi ażurowymi a dla spadków powyżej 6,0% korytkami żelbetowymi.

1.7 Odnowę i uzupełnienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 1270 m2, przestawienie 24
szt. istniejących i ustawienie 30 szt. nowych znaków pionowych. Ponadto na krawędzi prawego
pasa ruchu projektuje się zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych w ilości 477 szt.

1.8 Dla organizacji komunikacji zbiorowej projektuje się w km 1+016-1+030, 2+975-3+002 po stronie
lewej perony wysiadkowe oraz w km 2+947-2+996 po stronie prawej zatokę autobusową.

1.9 Montaż barier energochłonnych na odcinkach w km 0+731÷0+775 i 2+365÷2+445 po stronie lewej
i w km 0+731÷0+751 i 2+365po stronie prawej wraz z zakończeniami, łącznie 288 m.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd8dp19ogloszenieOgłoszenie o zamowieniuLidia Pawliczek4327 kB952019-04-10 13:582019-04-10 13:58
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd8dp19siwzSpecyfikacja Istotnych warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1181 kB1082019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Załączniki 1-7do SIWZ .zip)zpsd8dp19zalacznikiZałączniki 1-7 do SIWZLidia Pawliczek81 kB692019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)zpsd8dp19ipwuZał. nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia warunków UmowyLidia Pawliczek774 kB742019-04-10 14:022019-04-10 14:02
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokum. Projekt.zip)zpsd8dp19projektZał. nr 9 Dokumentacja projektowaLidia Pawliczek9944 kB732019-04-10 14:032019-04-10 14:36
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip)zpsd8dp19przedmiar Zał. nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek10387 kB922019-04-10 14:072019-04-10 14:07
Pobierz plik (Projekt org. ruchu1.pdf)Projekt org. ruchu1.pdfProjekt org. ruchu1Lidia Pawliczek20887 kB952019-04-10 14:412019-04-10 14:41
Pobierz plik (Projekt org. ruchu2.pdf)Projekt org. ruchu2.pdfProjekt org. ruchu2Lidia Pawliczek15587 kB762019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Projekt org. ruchu3.pdf)Projekt org. ruchu3.pdfProjekt org. ruchu3Lidia Pawliczek26515 kB772019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Uzgodnienie TAURON.pdf)Uzgodnienie TAURON.pdfUzgodnienie TAURONLidia Pawliczek13979 kB672019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (Uzgodnienie ORANGE.pdf)Uzgodnienie ORANGE.pdfUzgodnienie ORANGELidia Pawliczek5791 kB682019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR Patryk Kowalczyk7114 kB692019-04-10 15:332019-04-10 15:34
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania wykonawców.PDF)zpsd8dp19odpowiedziOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek718 kB572019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Zmiana treści SIW 2.PDF)zpsd8dp19zmianasiwzZmiana treści SIWZLidia Pawliczek678 kB572019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Poprawiony  wzór Załącznika nr 1 do SIWZ.doc)zpsd8dp19zal1Poprawiony załącznik nr 1 formularz ofertyLidia Pawliczek70 kB462019-04-17 13:222019-04-17 13:22
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 2.PDF)zpsd8dp19odpowiedz2Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2Lidia Pawliczek302 kB632019-04-18 08:312019-04-18 08:31
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd8dp19zestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek451 kB1002019-04-26 11:452019-04-26 11:45
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd8dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek547 kB522019-05-15 13:242019-05-15 13:24

ZP-SD/07DW-DP/2019 - Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich (

Zadanie 1 – Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego

 

Zadanie 2 – Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

 

Zadanie 3 – Bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 924 i nr 925, na obszarze:

  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja, Furgoła i ul. Parkowej w Czerwionce‑Leszczynach
  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Żorskiej i ul. Wyzwolenia w sołectwie Stanowice
  • Wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kościuszki w Czerwionce‑Leszczynach

Zadanie 4 – Bieżące utrzymanie zieleni w obszarze skrzyżowań - wysp centralnych rond:

  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice
  • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Jesionka i węzła autostrady A1 w dzielnicy Dębieńsko
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu .pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz7741 kB512019-04-08 14:552019-04-08 14:55
Pobierz plik (SIWZ.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 SIWZSIWZDanuta Warsiewicz18080 kB812019-04-08 14:562019-04-08 14:56
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy .zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 1Załącznik 1Danuta Warsiewicz78 kB672019-04-08 15:022019-04-08 15:02
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz cenowy .zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 2  Danuta Warsiewicz62 kB482019-04-08 15:032019-04-08 15:03
Pobierz plik (Załącznik nr 3-6.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 3-6Załącznik 3-6Danuta Warsiewicz109 kB492019-04-08 15:042019-04-08 15:04
Pobierz plik (Załącznik nr 7-10.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 7-10Załącznik 7-10Danuta Warsiewicz145 kB562019-04-08 15:052019-04-08 15:05
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Mapa dróg.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 11- Mapa Załącznik -11 Danuta Warsiewicz13359 kB622019-04-08 15:062019-04-08 15:06
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Istotne postanowienia warunków umowy.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 załącznik 12Załącznik 12Danuta Warsiewicz121 kB502019-04-08 15:092019-04-08 15:09
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)ZP-SM/07DW-DP/2019 Zmiana SIWZZmiana SIWZDanuta Warsiewicz4625 kB532019-04-10 14:022019-04-10 14:02
Pobierz plik (Ogłosz. o zmianie ogłoszenia.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Zestawienie ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaDanuta Warsiewicz1772 kB582019-04-10 14:072019-04-10 14:07
Pobierz plik (Zestaw. złożonych ofert.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertDanuta Warsiewicz1691 kB692019-04-18 14:532019-04-18 14:53
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty BIP.pdf) ZP-SD/07DW-DP/2019 informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze ofertyDanuta Warsiewicz1814 kB322019-05-02 13:562019-05-02 13:56