Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

ZP-SD/8DP/19 Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:" Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku
w Adamowicach i Bogunicach", obejmująca:

1.1 Wykonanie poszerzenia jezdni i bitumicznego pasa ruchu, poprzez wykonanie dwuwarstwowej
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej w warstwie dolnej grubości 25 cm z kruszywa
0/63 mm i warstwie górnej grubości 15 cm z kruszywa 0/31,5 mm oraz wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, grubości 5 cm;

1.2 Na całym odcinku od km 0+000÷3+022 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej
szerokości i długości a następnie wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy przez ułożenie geosyntetyku na całej powierzchni jezdni (21661m2) i ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grubości 6 cm (21661m2) oraz ułożenie warstwy ścieralnej
z mieszanki mineralno-asfaltowej przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego polimerami z AC11S, grubości 4 cm (21324m2);

1.3 Przebudowę chodnika z dostosowaniem do szerokości 2,0m o pow. 993 m2;

1.4 Dostosowanie wysokościowe skrzyżowań, zjazdów i wjazdów do bram do zmienionej niwelety
krawędzi jezdni lub chodnika;
1.5 Przebudowę uszkodzonych i niedrożnych urządzeń kanalizacji deszczowej (kanału z rur PVC-U fi 400 i 500 mm o łącznej długości 669 m, studni rewizyjnych fi 100 cm w ilości 16 szt., przykanalika z rur PVC-U fi 200 mm o długości 145 m, i studzienek ściekowych z osadnikiem w ilości 26 szt);

1.6 Odtworzenie rowów otwartych na odcinku od km 0+630 do km 2+975 po stronie lewej i do km 2+947 po stronie prawej. Dla rowów o spadku podłużnym do 3,0% przewidziano umocnienie poprzez humusowanie i obsianie, o spadku 3,0÷4,0% umocnienie darnią na płask do wysokości 40 cm, 4,0÷6,0% umocnienie dna ściekami betonowymi a skarpy do wysokości 40 cm płytami betonowymi ażurowymi a dla spadków powyżej 6,0% korytkami żelbetowymi.

1.7 Odnowę i uzupełnienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 1270 m2, przestawienie 24
szt. istniejących i ustawienie 30 szt. nowych znaków pionowych. Ponadto na krawędzi prawego
pasa ruchu projektuje się zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych w ilości 477 szt.

1.8 Dla organizacji komunikacji zbiorowej projektuje się w km 1+016-1+030, 2+975-3+002 po stronie
lewej perony wysiadkowe oraz w km 2+947-2+996 po stronie prawej zatokę autobusową.

1.9 Montaż barier energochłonnych na odcinkach w km 0+731÷0+775 i 2+365÷2+445 po stronie lewej
i w km 0+731÷0+751 i 2+365po stronie prawej wraz z zakończeniami, łącznie 288 m.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd8dp19ogloszenieOgłoszenie o zamowieniuLidia Pawliczek4327 kB412019-04-10 13:582019-04-10 13:58
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd8dp19siwzSpecyfikacja Istotnych warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1181 kB502019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Załączniki 1-7do SIWZ .zip)zpsd8dp19zalacznikiZałączniki 1-7 do SIWZLidia Pawliczek81 kB332019-04-10 14:012019-04-10 14:01
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)zpsd8dp19ipwuZał. nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia warunków UmowyLidia Pawliczek774 kB352019-04-10 14:022019-04-10 14:02
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokum. Projekt.zip)zpsd8dp19projektZał. nr 9 Dokumentacja projektowaLidia Pawliczek9944 kB322019-04-10 14:032019-04-10 14:36
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip)zpsd8dp19przedmiar Zał. nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek10387 kB532019-04-10 14:072019-04-10 14:07
Pobierz plik (Projekt org. ruchu1.pdf)Projekt org. ruchu1.pdfProjekt org. ruchu1Lidia Pawliczek20887 kB322019-04-10 14:412019-04-10 14:41
Pobierz plik (Projekt org. ruchu2.pdf)Projekt org. ruchu2.pdfProjekt org. ruchu2Lidia Pawliczek15587 kB292019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Projekt org. ruchu3.pdf)Projekt org. ruchu3.pdfProjekt org. ruchu3Lidia Pawliczek26515 kB302019-04-10 14:422019-04-10 14:42
Pobierz plik (Uzgodnienie TAURON.pdf)Uzgodnienie TAURON.pdfUzgodnienie TAURONLidia Pawliczek13979 kB292019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (Uzgodnienie ORANGE.pdf)Uzgodnienie ORANGE.pdfUzgodnienie ORANGELidia Pawliczek5791 kB302019-04-10 14:442019-04-10 14:44
Pobierz plik (STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR Patryk Kowalczyk7114 kB332019-04-10 15:332019-04-10 15:34
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania wykonawców.PDF)zpsd8dp19odpowiedziOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek718 kB92019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Zmiana treści SIW 2.PDF)zpsd8dp19zmianasiwzZmiana treści SIWZLidia Pawliczek678 kB102019-04-17 13:212019-04-17 13:21
Pobierz plik (Poprawiony wzór Załącznika nr 1 do SIWZ.doc)zpsd8dp19zal1Poprawiony załącznik nr 1 formularz ofertyLidia Pawliczek70 kB82019-04-17 13:222019-04-17 13:22
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 2.PDF)zpsd8dp19odpowiedz2Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2Lidia Pawliczek302 kB82019-04-18 08:312019-04-18 08:31

ZP-SD/07DW-DP/2019 - Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich (

Zadanie 1 – Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego

 

Zadanie 2 – Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

 

Zadanie 3 – Bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 924 i nr 925, na obszarze:

 • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja, Furgoła i ul. Parkowej w Czerwionce‑Leszczynach
 • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Żorskiej i ul. Wyzwolenia w sołectwie Stanowice
 • Wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kościuszki w Czerwionce‑Leszczynach

Zadanie 4 – Bieżące utrzymanie zieleni w obszarze skrzyżowań - wysp centralnych rond:

 • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice
 • Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Jesionka i węzła autostrady A1 w dzielnicy Dębieńsko
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu .pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz7741 kB262019-04-08 14:552019-04-08 14:55
Pobierz plik (SIWZ.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 SIWZSIWZDanuta Warsiewicz18080 kB482019-04-08 14:562019-04-08 14:56
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy .zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 1Załącznik 1Danuta Warsiewicz78 kB412019-04-08 15:022019-04-08 15:02
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz cenowy .zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 2  Danuta Warsiewicz62 kB232019-04-08 15:032019-04-08 15:03
Pobierz plik (Załącznik nr 3-6.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 3-6Załącznik 3-6Danuta Warsiewicz109 kB242019-04-08 15:042019-04-08 15:04
Pobierz plik (Załącznik nr 7-10.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 7-10Załącznik 7-10Danuta Warsiewicz145 kB242019-04-08 15:052019-04-08 15:05
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Mapa dróg.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Załącznik 11- Mapa Załącznik -11 Danuta Warsiewicz13359 kB312019-04-08 15:062019-04-08 15:06
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Istotne postanowienia warunków umowy.zip) ZP-SM/07DW-DP/2019 załącznik 12Załącznik 12Danuta Warsiewicz121 kB252019-04-08 15:092019-04-08 15:09
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)ZP-SM/07DW-DP/2019 Zmiana SIWZZmiana SIWZDanuta Warsiewicz4625 kB342019-04-10 14:022019-04-10 14:02
Pobierz plik (Ogłosz. o zmianie ogłoszenia.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Zestawienie ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaDanuta Warsiewicz1772 kB332019-04-10 14:072019-04-10 14:07
Pobierz plik (Zestaw. złożonych ofert.pdf) ZP-SM/07DW-DP/2019 Zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertDanuta Warsiewicz1691 kB132019-04-18 14:532019-04-18 14:53

ZP-SM/06DW-DP/2019 - Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych z podziałem na zadania

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego polegające na naprawie i montażu urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty w zakresie regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy wraz ze zjazdami z dróg. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu dróg powiatowych na obszarze powiatu ziemskiego rybnickiego oraz na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich.

Czytaj więcej: ZP-SM/06DW-DP/2019 - Bieżące utrzymanie...

ZP-SD/5DW-DP/19 - Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik

 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik, które podzielone zostało na dwa zadania:
 2. Zadanie 1 – obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach wojewódzkich spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu,
 3. Zadanie 2 –obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach powiatowych spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu.
 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze przedmiaru robót (Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 5. Wykonawca będzie realizował zamówienia w ilościach i w terminach określonych przez zamawiającego w indywidualnych zleceniach. Zamawiający zastrzega, że podane w formularzach przedmiaru robót ilości są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż w formularzu przedmiaru robót, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.
 6. Wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku oraz mapa dróg stanowią odpowiednio Załączniki nr 9, 10, 11 do SIWZ.
 7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).
 8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.
 9. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 10. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z montażem, uzupełnieniem oraz wymianą oznakowania pionowego. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - Ogłoszenie o zamówieniu Beata Stańczak135 kB512019-02-20 14:052019-02-20 14:05
Pobierz plik (ZP-SD5DW-DP19 - SIWZ.doc)ZP-SD5DW-DP19 - SIWZ.doc Beata Stańczak436 kB622019-02-20 14:092019-02-20 14:09
Pobierz plik (Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19 - Zał. nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak209 kB372019-02-20 14:142019-02-20 14:14
Pobierz plik (Załącznik nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19 - Zał. nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak209 kB442019-02-20 14:162019-02-20 14:16
Pobierz plik (Załącznik nr 2a do SIWZ formularz przedmiaru robót Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 2a do SIWZ form. przedmiaru robót Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak218 kB462019-02-20 14:182019-02-20 14:18
Pobierz plik (Załącznik nr 2b do SIWZ formularz przedmiaru robót Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 2b do SIWZ form. przedmiaru robót Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak334 kB422019-02-20 14:202019-02-20 14:20
Pobierz plik (Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. z-art. 25a ust. 1 ust. Pzp - wykluczenie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 3 do SIWZ-ośw. z-art. 25a ust. 1 ust. Pzp - wykluczenie Beata Stańczak171 kB342019-02-20 14:292019-02-20 14:29
Pobierz plik (Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. z art. 25a ust. 1 ust. Pzp - warunki.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 4 do SIWZ-ośw. z art. 25a ust. 1 ust. Pzp - warunki Beata Stańczak166 kB302019-02-20 14:302019-02-20 14:30
Pobierz plik (Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa Beata Stańczak232 kB322019-02-20 14:332019-02-20 14:33
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót Beata Stańczak240 kB322019-02-20 14:342019-02-20 14:34
Pobierz plik (Zał. nr 7a do SIWZ - IPWU Zadanie 1 wojewódzkie.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 7a do SIWZ - IPWU Zadanie 1 wojewódzkie Beata Stańczak204 kB342019-02-20 14:352019-02-20 14:35
Pobierz plik (Zał. nr 7b do SIWZ - IPWU Zadanie 2 powiatowe.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 7b do SIWZ - IPWU Zadanie 2 powiatowe Beata Stańczak228 kB292019-02-20 14:362019-02-20 14:36
Pobierz plik (Zał. nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna Beata Stańczak1104 kB322019-02-20 14:392019-02-20 14:39
Pobierz plik (Zał. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 9 do SIWZ wykaz dróg powiatowych Beata Stańczak296 kB292019-02-20 14:402019-02-20 14:40
Pobierz plik (Zał. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich.doc)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 10 do SIWZ wykaz dróg wojewódzkich Beata Stańczak38 kB342019-02-20 14:412019-02-20 14:41
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa dróg.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19-Zał. nr 11 do SIWZ - mapa dróg Beata Stańczak13359 kB332019-02-20 14:422019-02-20 14:42
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak28013 kB332019-03-08 14:042019-03-08 14:04
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)ZP-SD/5DW-DP/19 - informacja o wyborze oferty Beata Stańczak839 kB242019-03-12 14:352019-03-12 14:35

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o pow. małych i wielkowymiarowych (ZP-SD/4DW-DP/19)

Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki w ciągu DW 425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i...