Przejazd pojazdów nienormatywnych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

Lp.

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

Drogi

Wydający zezwolenie

1

2

3

4

5

1

kategorii I a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane

w zezwoleniu

zarządca drogi

2

kategorii II a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej

nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych

dla danej drogi,

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne,

z wyjątkiem ekspresowych

i autostrad

starosta

3

kategorii III a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne starosta

4

kategorii IV a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

— 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

krajowe Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

5

kategorii V a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

— 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;

publiczne Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

6

kategorii VI a) o szerokości nieprzekraczającej:

— 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

— 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,

b) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

— 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

krajowe — zgodnie

z wykazem

dróg, o którym mowa w art. 64c ust. 7

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

7

kategorii VII a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej

większych od wymienionych w kategoriach I—VI,

b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

wyznaczona trasa wskazana

w zezwoleniu

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

Wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zarząd Dróg, Inwestycji I Remontów Powiatu Rybnickiego wydaje zezwolenia w następujących kategoriach:

  • kategorii I (zezwolenie wydaje: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku)
  • kategorii II i kategorii III (zezwolenie wydaje: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z upoważnienia Starosty Powiatu Rybnickiego)

Informacje ogólne o zezwoleniach na przejazd pojazdu nienormatywnego

1. Zezwolenie kategorii I:

– wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu,

– zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

– zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

– wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia,

– zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz,

– opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii,

– stawka opłaty:

a) na okres 1 miesiąca – 50zł

b) na okres 6 miesięcy – 100zł

c) na okres 12 miesięcy – 200zł

– zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

2. Zezwolenie kategorii II:

– zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej,

– zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

– zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

– zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:

1) podmiot wykonujący przejazd;

2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd

– stawka opłaty:

a) na okres 12 miesięcy – 100zł

– zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m ( nie stosuje się art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw o pilotowaniu przejazdu pojazdu nienormatywnego).

3. Zezwolenie kategorii III:

– zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, lub 24 miesięcy,

– stawka opłaty za wydanie zezwolenia:

a) na okres 1 miesiąca – 200zł

b) na okres 6 miesięcy – 400zł

c) na okres 12 miesięcy – 1 200zł

d) na okres 24 miesięcy – 2 000zł

– zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

– zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, w przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę,

– zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany,

– zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

– 15 m dla pojedynczego pojazdu,

– 23 m dla zespołu pojazdów,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Miejsce złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Zarząd Dróg, Inwestycji I Remontów Powiatu Rybnickiego

ul. Jankowicka 49

44-200 Rybnik

tel. 32 422 74 78

Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Opłatę należy wnieść na konto BS O/Żory nr 30-8456-0009-2001-0023-9732-0001 lub gotówką w kasie Zarządu Dróg, Inwestycji I Remontów Powiatu Rybnickiego.

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wzory wniosków dla kategorii I, II, III w załączeniu

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf wniosek_zezwolenie_kat_I 3 września 2019 18:31 admin 25 KB 106
2 pdf wniosek_zezwolenie_kat_II 3 września 2019 18:31 admin 25 KB 86
3 pdf wniosek_zezwolenie_kat_III_IV_V_VI-v2 3 września 2019 18:31 admin 33 KB 103